Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019

Gösterim: 3876

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

        İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev tanımı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. Maddelerinde tanımlanmış olup İdari ve Mali İşler Birimi olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir.

 

  1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza ait bütçe tasarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

  2. Bütçesinde yer alan yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

  3. Uygulama sırasındaki Başkanlığımıza ait nakit ödenek durumunu izlemek

  4. Başkanlığımızın Taşınır İşlemlerini ve her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,

  5. Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  6. Rektörlük ve bağlı birimlerin mal ve hizmet alımı satınalma işlemlerini gerçekleştirmek,

  7. Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik, güvenlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresi ile personel taşıma servisi hizmetlerinin takibi ve kontrolü,

  8. Verilecek benzeri görevleri yapmak.