Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

  • 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak.
  • Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin ayniyat işleri ile her türlü ödeme işlemleri yürütmek.
  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  • Bütçesi altında olan birimlerin (Merkez Bina) kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi.
  • Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
  • Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak.
  • Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek.
  • Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek.